...

NIGHTINGALE GREY Bohemian Touch

  • Młodzieżowy Champion Polski
  • Młodzieżowy Zwycięzca Klubu ’20
  • Best In Show Junior
  • reserve BIS Derby
  • Champion Polski
  • Import z Czech

Grey wyrósł na pięknego przedstawiciela rasy. Charakteryzuje go głowa o doskonałym wyrazie, przyjazny charakter i ciągle merdający ogon. Zawsze wesoły, uwielbia bawić się z resztą stada i prowokować do wspólnych harców. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.