...

ABBEY Nightingale Gold: WO 1, Najlepsze Szczenię w Rasie

AVENGER Nightingale Gold WO 1

KARMEN Colosseum: Doskonała 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy i Best of Group 3!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.